PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU SKUPINY LÉKÁREN BONATE

ZÁKAZNICKÁ KARTA BONATE


I. Obecné podmínky

 1. Provozovatelem Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE je společnost LÉKÁRNÍCÍ 95 s.r.o., sídlo: Františkánské náměstí 34/8, 350 02 Cheb, IČ: 26384523, DIČ: CZ23684523, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 16991 vedená u Krajského soudu v Plzni.
 2. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z členství ve Věrnostním programu, v rámci kterého členové získávají výhody a slevy.

***

II. Členství

 1. Členem Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je občanem ČR a řádně vyplní registrační formulář, udělí souhlas se zpracováním osobních údajů a s podmínkami Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE a připojí vlastnoruční podpis. Takto vyplněný formulář odevzdá v kterékoliv lékárně skupiny BONATE. Po odevzdání registračního formuláře pracovníkovi lékárny, vydá pracovník lékárny žadateli Zákaznickou kartu s unikátním čárovým kódem.
 2. V případě, že se členem Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE chce stát osoba jiné státní příslušnosti, nemá nárok na výhody věrnostního programu uvedené v tomto bodě: Sleva z doplatku na recept až 50 %, Více než polovina léků bez doplatku

 3. Seznam lékáren, které jsou součástí skupiny lékáren BONATE, naleznete na webové adrese www.bonate.cz. Každá lékárna je označena viditelným logem „BONATE LÉKÁRNA“.

 4. Členství ve věrnostním programu skupiny lékáren BONATE je dobrovolné, bezplatné a vzniká splněním podmínek pro vydání Zákaznické karty a jejím převzetím.

 5. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností o registraci zájemců do Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. je zejména oprávněna zamítnout žádost zájemce o účast ve Věrnostním programu skupiny lékáren BONATE, jakož i ukončit již vzniklé členství, popřípadě zamítnout žádost o změnu registrace, zejména v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním či změnovém formuláři anebo při podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany zájemce/člena. V případě sporů týkajících se vzniku a existence členství ve Věrnostním programu skupiny lékáren BONATE rozhoduje s konečnou platností vždy společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o.

 6. Každá osoba může být registrována, tj. stát se členem Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok.

 7. Člen Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE se zavazuje každou změnu jeho údajů, které poskytl v rámci registračního formuláře, jakož i následně v průběhu účasti ve Věrnostním programu skupiny lékáren BONATE, oznámit společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. bez zbytečného odkladu přímo na kterékoliv lékárně skupiny BONATE vyplněním a odevzdáním Změnového formuláře (poskytne pracovník lékárny).

 8. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. nenese jakoukoli odpovědnost za škodu vzniklou členovi Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE z důvodu chyb, popřípadě poskytnutí neúplných údajů ze strany člena Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE nebo v případě ztráty Zákaznické karty či v důsledku její zneužitím třetí osobou.

***

III. Zákaznická karta

 1. Zákaznická karta slouží k identifikaci člena Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE, kdy tento je povinen se jí prokázat v případě, že chce využít výhody a slevy vyplývající z Věrnostního programu.
 2. Zákaznická karta je ve vlastnictvím společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o., kdy společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o nenese žádnou odpovědnost vzniklou v souvislosti s poškozením, zneužitím nebo ztrátou Zákaznické karty.
 3. Zákaznická karta je nepřenosná.
 4. Ztrátu, zničení či odcizení je člen Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE povinen neprodleně oznámit společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. v kterékoliv lékárně skupiny BONATE. Nová Zákaznická karta bude vydána pracovníkem lékárny. Na novou kartu budou případně i převedeny nevyčerpané bonusy z původní karty.

***

IV. Slevy a výhody věrnostního programu

Člen Věrnostního programu má nárok na níže uvedené výhody a slevy.

1. Při registraci nového člena Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE sleva 10 % na první nákup

 • Člen věrnostního programu skupiny lékáren BONATE má nárok ihned po registraci na slevu 10 %, kterou může uplatnit na nákup volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v lékárnách skupiny BONATE. Sleva se nepřevádí a lze ji uplatnit pouze v den registrace.
 • Slevu nelze uplatnit na nákup léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění ani počáteční kojenecké výživy dle vyhl. č. 54/2004 Sb. Poskytnutí slevy je vázáno na předložení Zákaznické karty.

2. Výhodnější ceny

 • Člen věrnostního programu skupiny lékáren BONATE má nárok na zvýhodněnou cenu vybraných volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v lékárnách skupiny BONATE. Výhodnější ceny pro členy Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE jsou označené k tomu určenou cenovkou s textem „CENA S KARTOU BONATE“.
 • Výhodnější ceny se netýkají léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění ani počáteční kojenecké výživy dle vyhl. č. 54/2004 Sb. Poskytnutí výhodnější ceny je vázáno na předložení Zákaznické karty.

3. Sleva z doplatku na recept až 50 %

 • Člen věrnostního programu skupiny lékáren BONATE má nárok na slevu až polovinu z doplatku na léky. Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se pouze na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Plnou výši slevy, tj. až 50 % z doplatku, nelze poskytnout v případě, že sleva 50 % by byla vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V tomto případě je účtována maximální možná sleva, a to až do výše, která odpovídá celé obchodní přirážce lékárny. Pacient tedy hradí legislativou stanovený minimální doplatek.
 • Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde naleznete informace o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv.
 • Poskytnutí slevy z doplatku je vázáno vždy na předložení Zákaznické karty.
 • Na slevu z doplatku má nárok pouze občan ČR.

4. Více než polovina léků bez doplatku

 • Po předložení Zákaznické karty jsou ve všech lékárnách skupiny BONATE vydávány vybrané léky na lékařský předpis hrazené z veřejného zdravotního pojištění bez doplatku, tj. je poskytována sleva ve výši 100 % z doplatku formou neuplatnění maximální obchodní přirážky.
 • Poskytnutí vybraných léků bez doplatku je vázáno na předložení Zákaznické karty.
 • Na léky bez doplatku má nárok pouze občan ČR.

5. Hlídání vzájemného působení léků (lékové interakce)

 • Člen věrnostního programu skupiny lékáren Bonate má díky nákupní historii nárok požádat o výpis nakoupených či jinak získaných léků a potravinových doplňků, prostřednictvím svého členství ve věrnostním systému lékáren skupiny BONATE. V této souvislosti si pak může prověřit prostřednictvím odborného lékaře případnou negativní interakci těchto léků. 

6. Slevové kupóny

 • Členovi Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE mohou být nabídnuty slevové kupóny na nákup volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v lékárnách skupiny BONATE.
 • Kupóny mají omezenou časovou platnost a jsou distribuovány e-mailem nebo SMS. Slevu uvedenou na slevovém kuponu nelze vyplatit v hotovosti.
 • Poskytnutí výhodnější ceny je vázáno na předložení Zákaznické karty.

7. Informace o slevách

 • Člen věrnostního programu skupiny lékáren Bonate je informován o připravovaných slevových akcích a obchodních nabídkách. Je informován e-mailem nebo SMS pakli k tomu dal v rámci své registrace souhlas.

8. 2 % z nákupu zpět na Zákaznickou kartu

 • Členovi věrnostního programu skupiny lékáren Bonate se odečítají 2 % z celkové hodnoty nákupu a vrací se mu zpět na Zákaznickou kartu ve formě finanční slevy, kterou může uplatnit na další nákup.
 • Sleva se načítá pouze za nákup volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a ostatního zboží v lékárnách skupiny BONATE.
 • Slevu nelze uplatnit na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění a na počáteční kojeneckou výživu dle vyhl. 54/2004 Sb.
 • Finanční sleva na Zákaznické kartě má časově omezenou platnost a je nutné ji vyčerpat do 12 měsíců od posledního data nákupu.
 • Poskytnutí výhodnější ceny je vázáno na předložení Zákaznické karty.

***

V. Zpracování osobních údajů

 1. Při registraci uděluje zájemce společnosti LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem jeho účasti ve Věrnostního programu lékáren skupiny BONATE.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je součástí Registračního formuláře do věrnostního programu skupiny lékáren BONATE.

***

VI. Zánik členství

Členství ve Věrnostním programu skupiny lékáren Bonate zaniká:

 1. Podáním Žádosti o ukončení členství ve věrnostním programu skupiny lékáren BONATE v kterékoliv lékárně skupiny BONATE (formulář poskytne pracovník lékárny). Žádost musí být řádně vyplněná a podepsaná. Členství zaniká převzetím Žádosti o ukončení členství ve věrnostním programu skupiny lékáren BONATE pracovníkem lékárny.
 2. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů (formulář poskytne pracovník lékárny).
 3. Smrtí člena.
 4. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. je oprávněna ukončit členství kteréhokoliv člena Věrnostního programu skupiny lékáren BONATE, zejména však:
 • pokud nebyla Zákaznická karta použita déle než 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

 • zneužije-li člen Zákaznickou kartu, popřípadě jakoukoli z výhod plynoucích ze členství ve věrnostním programu skupiny lékáren BONATE,

 • zjistí-li, že člen poskytl při registraci, jakož i za doby trvání členství nesprávně či nepravdivě své osobní údaje,

 • zjistí-li, že totožný účastník se registroval opakovaně. V tomto případě je společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. oprávněna ponechat jakoukoli z registrací v platnosti, popřípadě žádnou,

 • poruší-li účastník některou z povinností vyplývající z těchto Podmínek.

***

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Veškeré změny jsou zveřejněny na webové adrese www.bonate.cz a to nejméně 1 měsíc pře nabytím jejich účinnosti. Člen věrnostního programu skupiny lékáren Bonate je oprávněn v této lhůtě v případě, že s těmito změnami nesouhlasí své členství ve Věrnostním programu skupiny lékáren BONATE ukončit s účinností ke dni doručení svého oznámení, nesouhlasí-li s těmito změnami Podmínek. Pokud tak účastník neučiní, má se za to, že se změnami Podmínek tento člen souhlasí.
 2. Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. může Věrnostní program skupiny lékáren BONATE bez udání důvodu kdykoliv ukončit, kdy v tomto případě zanikají i případné nevyužité výhody z členství ve Věrnostním programu skupiny lékáren BONATE.
 3. Tyto podmínky jsou platné od 1. 11. 2021 a nahrazují všechna předchozí pravidla a podmínky věrnostního programu skupiny lékáren BONATE.

V Chebu dne 27. 9. 2021